REGULAMIN FUNKCJONOWANIA AGRO Obiekt Hotelowy
 
ul Zwycięska 4, 53-033 Wrocław, tel. 71 339-12-15, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

§1

 1. Regulamin AGRO obiektu hotelowego określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty meldunkowej.
 2. Regulamin obowiązują na terenie AGRO Obiektu Hotelowego i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
 3. Opiekunem Gościa jest pracownik recepcji hotelowej.
 4. Regulamin Hotelu jest dostępny w recepcji hotelowej, w teczce informacyjnej w każdym pokoju oraz na stronie internetowej Obiektu agrowroclaw.pl 

 

§2

 1. Doba trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 2. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmującego pokój przyjmuje się, że pokój został wynajety na jedną dobę.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić
  w recepcji najpóźniej do godziny 11:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 4. Obiekt hotelowy uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Przy zameldowaniu Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi Obiektu dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającym tożsamość oraz do wypełnienia karty meldunkowej i opłaty pełnej wartości pobytu. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, pracownik recepcji ma prawo odmówić przyjęcia Gościa i wydania klucza do pokoju.

§3

 1. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet, jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Osoby nie zameldowane w obiekcie mogą przebywać gościnnie w pokoju od godziny 7:00 do godz. 22:00.
 3. Obiekt hotelowy może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu.

 

§4

 1. W pokojach obowiązuję zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano dnia następnego.
 2. W przypadku odwołania potwierdzonej i opłaconej rezerwacji pokoju w terminie do godz. 18:00
  w dniu przyjazdu lub w przypadku niepojawienia się Gościa w zaplanowanym terminie w Obiekcie hotelowym, AGRO Obiekt Hotelowy obciąży Gościa opłatą za pierwszą dobę hotelową.
 3. W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego trwania, hotel nie zwraca opłaty za pobyt.
 4. W przypadku anulowania przez Gościa rezerwacji po wpłacie zadatku, zadatek przepada, chyba że anulacja spowodowana jest siłą wyższą.
 5. Zadatek jest zwracany w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
 6. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 7. AGRO obiekt hotelowy zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych oraz prawo do wezwania odpowiednich służb prewencyjnych w sytuacjach szczególnych takich jak: agresja w stosunku do obsługi obiektu, innych Gości, zażywanie środków psychoaktywnych, zakłócanie ciszy nocnej, wyrzucanie śmieci lub innych rzeczy przez okna na zewnątrz obiektu.

§5

 1. Obiekt hotelowy świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usługi Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwia personelowi niezwłoczną reakcję.
 2. Obiekt hotelowy ma obowiązek zapewnić :
 3. Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
 4. Bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu,
 5. Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych
  w obiekcie,
 6. Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
 7. Sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, obiekt dołoży starań, by w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§6

Na życzenie gościa obiekt hotelowy świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 

 1. Udzielenie informacji związanych z pobytem i podróżą.
 2. Budzenie o oznaczonej godzinie.
 3. Przechowywanie bagażu; obiekt może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu
  w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

 

§7

 1. Obiekt hotelowy ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej
 2. Odpowiedzialność Obiektu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 3. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. AGRO Obiekt Hotelowy ma prawo obciążenia Gościa za powstałe szkody również po jego wyjeździe. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku uruchomienia przez Gościa alarmu pożarowego wskutek aktów wandalizmu lub nie zastosowania się do zakazu palenia.

 

§8

 1. AGRO obiekt hotelowy objęty jest monitoringiem wizyjnym w recepcji oraz na parkingu.
 2. Dla Gości dostępny jest parking płatny niestrzeżony, monitorowany.
 3. Obiekt hotelowy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa pozostawionego na parkingu.
 4. Wysokość opłat za parking stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

§9

 1. W obiekcie obowiązuję całkowity zakaz palenia tytoniu. Miejsce do palenia jest wyznaczone poza obiektem.

§10

 1. Każdorazowo opuszając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić
  w recepcji.
 2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelakiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go sposób.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach czajników elektrycznych, grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

 

§11

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdzającego Gościa w pokoju będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji obiekt przechowa te przedmioty przez jeden miesiąc.

 

§12

Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren obiektu hotelowego. Zakaz nie dotyczy psów asystujących osobom niepełnosprawnym, których uprawnienia reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 

§13

 1. Administratorem danych jest Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
 2. Osobą odpowiedzialną za realizację obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych
  z ramienia Obiektu jest pracownik recepcji.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach dostarczenia usług hotelowych, wypoczynkowych i innych, będących przedmiotem działalności Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu oraz inny wymagany przepisami prawa.